ปิดระบบจองคิวฉีดวัคซีน

ท่านสามารถรับบริการวัคซีน แบบ walk in
ได้ที่ ชั้น 11 สถาบันโรคผิวหนัง
ตั้งแต่ เวลา 9.00-15.00 น.