ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

จุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สถาบันโรคผิวหนัง

โปรดตรวจสอบเข็มที่ท่านเลือกให้ถูกต้อง

ข้อมูลทั่วไป

โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง

ข้อมูลติดต่อ

เงื่อนไขและข้อกำหนดใช้งาน

  • ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการได้มาซึ่งข้อมูลของบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลข้างต้น ได้มาโดยความยินยอมของบุคคลเหล่านั้น โดยไม่มีการบังคับใดๆ
  • ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลข้างต้น ตกลงยินยอมให้ทางสถาบันโรคผิวหนัง เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่ส่วนตัว ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลใดหรือองค์กรใดทราบ ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะเป็นการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้แก่ ผู้ประสานงาน / หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประสานงานและดำเนินการที่เกี่ยวกับการจัดการเพื่อการรับวัคซีนของข้าพเจ้าและบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเท่านั้น
  • ข้าพเจ้าทราบว่า สถาบันโรคผิวหนังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทางกฎหมายใดๆ ในกรณีที่มีการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สาม กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว สถาบันโรคผิวหนังจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของสถาบันโรคผิวหนัง ให้ข้าพเจ้าทราบ