inderm

แบบประเมินความเสี่ยงก่อนเข้ารับบริการต่อการติดเชื้อ COVID-19

ท่านมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือไม่?

ข้อที่ 1 : ท่านเดินทางมาจากหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีรายงานการติดเชื้อ ของโรคCOVID-19 ใน 1 เดือนที่ผ่านมา

1.1 : (ต่างประเทศ) ท่านได้เดินทางมาจากต่างประเทศ ทุกประเทศในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่

{{ country ? "ท่านเดินทางมาจากประเทศ " + country : "กรุณาเลือกประเทศ" }}

{{ arriveDate ? "เดินทางกลับเมื่อ " + computeDate(arriveDate) : "วันที่เดินทางกลับ" }}

1.2 : ท่านได้เดินทางมาจาก หรือ อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคมสูงสุดและเข้มงวดภายใน 1 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่

ท่านได้ไปพื้นที่เสี่ยงด้านบนหรือไม่ (กรุณาเลือกจังหวัดก่อน)

ท่านเดินทางไปที่ {{ wentPlace }} กรอกพื้นที่เสี่ยง

{{ wentDate ? "ไปเมื่อ " + computeDate(wentDate) : "ระบุวันที่" }}

ท่านเดินทางไปที่ {{ wentPlace }}พิมพ์พื้นที่เสี่ยง

{{ wentDate ? "ไปเมื่อ " + computeDate(wentDate) : "ระบุวันที่" }}

กรุณาเลือกพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อ

ข้อที่ 2 : ท่านทำงานใน สถานกักกันโรค (State quarantine หรือ local quarantine)

ข้อที่ 3 : มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ระบุความสัมพันธ์กับผู้ป่วย {{ relationship }}

ข้อที่ 4 : เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ทั้งสถานพยาบาล, คลินิค , ทีมสอบสวนโรค หรือ ร้านขายยา

ข้อที่ 5 : มีประวัติไปในสถานที่ประชาชนหนาแน่น ชุมนุมชน หรือที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือขนส่งสาธารณะ ที่พบผู้สงสัยหรือยืนยัน COVID-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

ลักษณะของพื้นที่เสี่ยง {{ placeTypes[0] }}

{{ placeDate ? "เดินทางไปเมื่อ " + computeDate(placeDate) : "วันที่เดินทางไป" }}

ข้อที่ 6 : ในสถานที่ท่านที่ไปประจำ คนที่สนิทใกล้ชิดกับท่าน มีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เสมหะ มากกว่า 5 คน พร้อมๆกัน ในช่วงเวลาภายในสัปดาห์หรือไม่

ลักษณะของพื้นที่เสี่ยง {{ placeTypes[1] }}

{{ favPlaceDate ? "เดินทางไปเมื่อ " + computeDate(favPlaceDate) : "วันที่เดินทางไป" }}

ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

(หากไม่มีอาการไม่ต้องทำเครื่องหมายใดๆ)

{{ sickDate ? "เริ่มมีอาการวันที่ " + computeDate(sickDate) : "ระบุวันที่เริ่มมีอาการ" }}

อายุของท่าน {{ age + " ปี" }}

เมือง/จังหวัด ที่ท่านอาศัยอยู่ {{ personProvince }}

เขต/อำเภอ {{ personDistrict }}

{{ showResult[0].title }}

การมาตรวจที่รพ.โดยไม่จำเป็น อาจทำให้ท่านมีโอกาสได้รับเชื้อมากขึ้น

{{ showResult[0].content }}

หมายเหตุ

  1. โปรดทราบว่า หัตถการทางผิวหนังที่ต้องใช้เวลานานกว่า 30 นาที อาจมีความจำเป็นต้องงดหรือชะลอการให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
  2. หากท่านเป็นผู้ป่วยเก่าของสถาบันโรคผิวหนัง ลงทะเบียนล่วงหน้าที่เบอร์ 097-8510000 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น

วิธีปฎิบัติตัวในช่วงของการระบาด

  • D : Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน
  • M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ

กรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่าน การมาที่รพ.โดยไม่มีความจำเป็น อาจทำให้ท่านเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น

หมายเหตุ แบบสอบถามนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองให้ปลอดภัย และลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น สำหรับประชาชนทั่วไป

แบบสอบถามนี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตน เพื่อนำไปพัฒนาแบบสอบถามให้แม่นยำมากขึ้น